aider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aider.

Từ điển Anh Việt

  • aider

    xem aid