aided-school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aided-school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aided-school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aided-school.

Từ điển Anh Việt

  • aided-school

    * danh từ

    trường tình nghĩa