aid-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aid-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aid-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aid-man.

Từ điển Anh Việt

  • aid-man

    * danh từ

    hộ lý