aheap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aheap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aheap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aheap.

Từ điển Anh Việt

  • aheap

    /ə'hi:p/

    * phó từ

    thành đồng