ahdl (analog hardware design language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahdl (analog hardware design language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahdl (analog hardware design language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahdl (analog hardware design language).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ahdl (analog hardware design language)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự