aground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aground.

Từ điển Anh Việt

 • aground

  /ə'graund/

  * phó từ & tính từ

  mắc cạn (thuyền, tàu thuỷ)

  to be (run, go) aground: mắc cạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aground

  stuck in a place where a ship can no longer float

  a ship aground offshore

  a boat aground on the beach waiting for the tide to lift it

  Antonyms: afloat

  with the bottom lodged on the ground

  he ran the ship aground