agrology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrology

    science of soils in relation to crops

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).