agrobiologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrobiologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrobiologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrobiologist.

Từ điển Anh Việt

  • agrobiologist

    /,ægroubai'ɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà nông sinh học