agro- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agro- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agro- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agro-.

Từ điển Anh Việt

  • agro-

    (dạng kết hợp) nông