agrain alcohol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrain alcohol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrain alcohol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrain alcohol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agrain alcohol

    * kinh tế

    rượu uống