aglossia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aglossia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aglossia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aglossia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aglossia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật không lưỡi