aggrievedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggrievedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggrievedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggrievedness.

Từ điển Anh Việt

  • aggrievedness

    xem aggrieved