agelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agelessness.

Từ điển Anh Việt

  • agelessness

    xem ageless

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agelessness

    the quality of being timeless and eternal