agammaglobulinaemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agammaglobulinaemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agammaglobulinaemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agammaglobulinaemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agammaglobulinaemia

    * kỹ thuật

    y học:

    vô gammaglobulin huyết hoàn toàn thiếu loại chất đạm gammaglobulin