agama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agama.

Từ điển Anh Việt

  • agama

    * danh từ

    con nhông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agama

    small terrestrial lizard of warm regions of the Old World