after-milking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

after-milking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm after-milking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của after-milking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • after-milking

    * kinh tế

    sự vắt sữa tiếp theo