affuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affuse.

Từ điển Anh Việt

  • affuse

    * ngoại động từ

    rảy nước để rửa tội hay để chữa bệnh