afforce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afforce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afforce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afforce.

Từ điển Anh Việt

  • afforce

    * ngoại động từ

    tăng thêm sức lực