affest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affest

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết thành