aestho-physiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aestho-physiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aestho-physiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aestho-physiology.

Từ điển Anh Việt

  • aestho-physiology

    /'i:sθou,fizi'ɔlədʤi/

    * danh từ

    sinh lý học giác quan