aertex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aertex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aertex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aertex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aertex

    a trademark for a loosely woven cotton fabric that is used to make shirts and underwear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).