aerotaxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerotaxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerotaxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerotaxis.

Từ điển Anh Việt

  • aerotaxis

    tính theo khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerotaxis

    * kỹ thuật

    y học:

    khí hưởng động