aeroplesotherapy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeroplesotherapy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeroplesotherapy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeroplesotherapy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeroplesotherapy

    * kỹ thuật

    y học:

    liệu pháp khí