aeronef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeronef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeronef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeronef.

Từ điển Anh Việt

  • aeronef

    * danh từ

    thiết bị bay