aeromechanics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeromechanics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeromechanics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeromechanics.

Từ điển Anh Việt

 • aeromechanics

  /,eəroumi'kæniks/

  * danh từ, số nhiều (dùng như số ít)

  cơ học chất khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aeromechanics

  the branch of mechanics that deals with the motion of gases (especially air) and their effects on bodies in the flow

  Synonyms: aerodynamics