aerobioscope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobioscope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobioscope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobioscope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerobioscope

    * kỹ thuật

    y học:

    máy nghiệm vi khuẩn không khí