aeremia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeremia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeremia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeremia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeremia

    * kỹ thuật

    y học:

    tắc mạch do khí