aerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerator

  * kinh tế

  thiết bị nạp khí

  * kỹ thuật

  máy sục khí

  máy thông gió

  thiết bị thông gió

  xây dựng:

  thiết bị nạp khí

  thiết bị sục khí

  thiết bị thổi khí

  thổi khí sơ bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerator

  an apparatus for exposing something to the air (as sewage)