aeolation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolation.

Từ điển Anh Việt

  • aeolation

    * danh từ

    sự phong hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolation

    * kỹ thuật

    tác dụng của gió