aeneid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeneid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeneid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeneid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeneid

    an epic in Latin by Virgil; tells the adventures of Aeneas after the Trojan War; provides an illustrious historical background for the Roman Empire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).