aemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aemia

    * kỹ thuật

    y học:

    tiếp vĩ ngữ có nghĩa là điều kiện được định rõ của máu hyperglycaemia (quá liều đường trong máu)