aedile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aedile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aedile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aedile.

Từ điển Anh Việt

  • aedile

    * danh từ

    quan thị chính (La Mã)