aedeagus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aedeagus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aedeagus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aedeagus.

Từ điển Anh Việt

  • aedeagus

    * danh từ

    thể giao cấu, dương cụ