adwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adwoman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adwoman

    * kinh tế

    nữ quảng cáo viên