advowson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advowson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advowson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advowson.

Từ điển Anh Việt

  • advowson

    * danh từ

    quyền tiến cử người làm mục sư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • advowson

    the right in English law of presenting a nominee to a vacant ecclesiastical benefice