advertiser's supervisor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertiser's supervisor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertiser's supervisor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertiser's supervisor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertiser's supervisor

    * kinh tế

    người giám sát khách hàng quảng cáo