adversatively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adversatively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adversatively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adversatively.

Từ điển Anh Việt

  • adversatively

    xem adversative