adventurously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adventurously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adventurously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adventurously.

Từ điển Anh Việt

  • adventurously

    * phó từ

    liều lỉnh, mạo hiểm