adventitiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adventitiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adventitiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adventitiousness.

Từ điển Anh Việt

  • adventitiousness

    /,ædven'tiʃəsnis/

    * danh từ

    tính ngẫu nhiên, tính tình cờ

    tính chất ngoại lai