adventitiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adventitiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adventitiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adventitiously.

Từ điển Anh Việt

  • adventitiously

    xem adventitious