advene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advene.

Từ điển Anh Việt

  • advene

    * nội động từ

    đến