advantages and disadvantages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advantages and disadvantages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advantages and disadvantages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advantages and disadvantages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advantages and disadvantages

    * kỹ thuật

    lợi hại