aduncate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aduncate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aduncate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aduncate.

Từ điển Anh Việt

  • aduncate

    Cách viết khác : aduncous