adsorbability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbability

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    độ hấp phụ

    khả năng hập phụ