adrying alley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrying alley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrying alley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrying alley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrying alley

    * kinh tế

    hầm sấy