adnexed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnexed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnexed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnexed.

Từ điển Anh Việt

  • adnexed

    * tính từ

    (sinh học) đính thân