admidiculum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admidiculum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admidiculum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admidiculum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admidiculum

    * kỹ thuật

    y học:

    vật chống đỡ, trụ