admendment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admendment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admendment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admendment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admendment

    * kỹ thuật

    sửa đổi

    giao thông & vận tải:

    tu chỉnh