adless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adless

    * kinh tế

    không có cột quảng cáo

    không có đăng quảng cáo