adlent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adlent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adlent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adlent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adlent

    * kỹ thuật

    y học:

    hướng nguồn kích thích, dương tính